Jakie kompetencje powinny posiadać laboratoria budowlane?

02 styczeń

Wszystkie obiekty budowlane, które narażone są na intensywną eksploatację, wymagają częstego kontrolowania ich stanu. Szczegółowych badań wymaga również odbiór i sprawdzenie budynku, pod kątem wywiązania się wykonawcy z zadań, które zostały nakreślone w umowie. Poszczególne prace oraz materiały użyte do budowy, muszą zostać zweryfikowane. Firmy zajmujące się realizowaniem inwestycji, zazwyczaj korzystają z badań określających, czy używane do budowy materiały są zgodne z normami budowlanymi oraz z wymaganiami inwestora. Inwestycje infrastrukturalne, wymagają nieco innych badań, sprawdzających jakość prac i materiałów, do badań tych angażowane są akredytowane laboratoria budowlane. Czym charakteryzują się tego typu placówki? Laboratoria akredytowane mają do dyspozycji wykwalifikowany personel, odpowiedni sprzęt oraz metodologię postępowania opracowana przez specjalistów.

Akredytacja jednostki badawczej – przydatne informacje
Jak można krótko zdefiniować akredytację jednostki badawczej? O zjawisku tym można mówić wtedy, gdy upoważniona do wydawania takich orzeczeń instytucja, jest w stanie stwierdzić, że dane laboratorium spełnia wszystkie normy i zasady postępowania podczas procedur badawczych objętych akredytacją (Więcej o akredytacji laboratorium). Polskie Centrum Akredytacji jest jedyną tego typu placówką w kraju. Jaka dokładnie jest jej rola? Polskie Centrum Akredytacji zajmuje się sprawdzaniem działań poszczególnych laboratoriów, pod kątem zgodności z wdrożonym Systemem Zapewniania Jakości, laboratoria, które przejdą badania pomyślnie, otrzymują odpowiednie certyfikaty. Akredytacja zostaje udzielona we właściwym zakresie, zazwyczaj dotyczy badań związanych z fizycznymi właściwościami materiałów i wyrobów budowlanych. Akredytacja wymaga również sprecyzowania metod, które wchodzą w jej zakres, ważne jest m.in sprawdzenie podatności na deformację niektórych materiałów, badania muszą być zgodne z dokumentami określającymi kryteria. Norma PL – EN 12697-22+A1:2008. to dokument, który określa warunki badania podatności na deformację, jakiemu poddawana jest mieszanka mineralno – asfaltowa.