Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce według województw.

07 listopad

Woda czyli dwutlenek wodoru jest związkiem chemicznym występującym w środowisku w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowy. Woda pokrywa około 75% powierzchni Ziemi. Na zasoby wodne Polski składają się zasoby wód: powierzchniowych i podziemnych oraz  zasoby wód morskich. Zasoby wody słodkiej w Polsce wynoszą około 200 km3 wody. W ostatnich latach widać wyraźny spadek […]

Read more

Zmiany wskaźnika małżeństw na 1000 ludności w wybranych latach w województwie Śląskim.

07 listopad

Celem pracy jest przedstawienie zmian i dynamiki wskaźnika małżeństw na 1000 osób w województwie śląskim w latach 1976, 1978, 1984, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005. Analiza obejmuje 165 gmin województwa śląskiego. Do charakterystyki tego wskaźnika posłużono się następującymi miarami statystycznymi: medianą, kwartylem I, kwartylem III. Na podstawie zebranych danych stwierdza się, że wskaźnik […]

Read more

Liczba szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim według powiatów.

30 październik

Celem pracy jest analiza i charakterystyka liczby szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim oraz przestrzenne zróżnicowanie tego zagadnienia w podziale na powiaty. W tym celu w pracy posłużono się metodą kartogramu. W województwie mazowieckim jest 1776 szkół podstawowych natomiast powierzchnia województwa wynosi 35 591 km². Czyli średnio na 100 km² przypada prawie 5 […]

Read more

Hierarchia sieci miast w województwie warmińsko – mazurskim metodą Christallera.

25 wrz.

Celem poniższego opracowania jest hierarchizacja sieci miast w województwie warmińsko – mazurskim. W tym celu posłużono się metodą W. Christallera, która wyjaśnia strukturę całej sieci. Christaller ustalił teorię rozmieszczenia miast i powiązanych z nim zapleczy, które wykreślił schematycznie jako heksagonalne pola. Dobra i usługi centralne zostały podzielone na wyższego i niższego rzędu i z tym […]

Read more

Analiza przyrostu rzeczywistego w województwie dolnośląskim.

13 wrz.

Celem analizy jest charakterystyka przyrostu rzeczywistego w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. Przez przyrost rzeczywisty rozumiemy przyrost, bądź ubytek ludności, na który składa się saldo migracji i saldo przyrostu naturalnego. W pracy została przedstawiona dynamika ludności oraz zostały określone typy rozwoju ludności za pomocą metody Webba. Jest to układ współrzędnych prostokątnych podzielony na 8 typów rozwoju […]

Read more

Zmiany koncentracji osadniczej studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004

04 wrz.

Na podstawie danych dotyczących studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004, wyliczono wskaźnik koncentracji osadniczej studentów owego wydziału. W 1998 wskaźnik koncentracji wynosił 0,4, co świadczy o tym iż koncentracja osadnicza studentów w tym roku była średnia. W 2004 roku natomiast wskaźnik wzrósł o 0,06 […]

Read more

Analiza struktury przestrzennej wg województw w świetle produkcji sprzedanej przemysłu, pracujących i wartości brutto środków trwałych w przemyśle Polski

22 sierpień

Przedmiotem opracowania były: produkcja sprzedana, liczba pracujących oraz wartość brutto środków trwałych w przemyśle Polski. Celem była analiza powyższych wskaźników, oraz ukazanie przestrzennego zróżnicowania wg województw. Dane do poniższego opracowania zostały zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego Województw z roku 2005.   Pracujący w przemyśle W przemyśle polskim w roku 2004 pracowało 2 918 951 osób. Największy […]

Read more

Analiza danych powierzchni i ludności woj. Podkarpackiego w roku 2003 wg powiatów

02 sierpień

Wśród 25 powiatów woj. Podkarpackiego biorąc pod uwagę powierzchnię średnia arytmetyczna wynosi 713,76 km2 , odchylenie standardowe wynosi 380,77 km2, zaś średnia harmoniczna wynosi 240 km2, współczynnik zmienności kształtuje się na poziomie 53,35%. Najmniejszą powierzchnią charakteryzują się oczywiście powiaty grodzkie: Krosno (43 km2), Przemyśl (44 km2), Rzeszów (54 km2), Tarnobrzeg (86 km2). Wśród powiatów nie […]

Read more